Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen Bewaargever en Bewaarnemer

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Bewaarnemer: De Heicohoeve (handelsnaam) – Heico BV, gevestigd aan Lansinkweg 2, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met nummer 08162898. Heico BV neemt Objecten van Bewaargever in bewaring en sluit daartoe (stallings-)overeenkomsten met de Bewaargevers.

Bewaargever: de natuurlijke- of rechtspersoon die de stallingsovereenkomst ondertekend.

Object: camper, caravan, boot op trailer, vouwwagen, aanhanger enzovoort.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Stallinghouder met betrekking tot de stalling van Objecten tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.
2. Eventuele voorwaarden van de Bewaargever, hoe dan ook genaamd, worden niet geaccepteerd. Afwijkingen of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts van toepassing indien deze door de Bewaarnemer uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
3. Wanneer door de Bewaarnemer gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, kan Bewaarnemer alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden eisen. De Bewaargever geen rechten doen gelden op grond van het feit dat de bewaarnemer onderhavige voorwaarden soepel toepast of heeft toegepast.
4. Indien één of meer van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Bewaarnemer in strijd zijn of worden met een dwingende wetsbepaling of rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door de Bewaarnemer voor een nieuwe toelaatbare en vergelijkbare bepaling.
5. Het is de Bewaargever niet toegestaan de stallingsruimte aan een derde, al dan niet tegen vergoeding, geheel of gedeeltelijk, op enigerlei wijze, in gebruik te geven.
6. Indien de Bewaarnemer gedurende de looptijd van de overeenkomst redelijkerwijs niet (langer) een plaats in de stallingsruimte of een vervangende plaats kan aanbieden aan de Bewaargever, heeft de Bewaarnemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. Dit zonder hiervoor schadeplichtig te zijn jegens Bewaargever. De Bewaarnemer restitueert reeds betaalde bedragen naar rato aan de Bewaargever indien van toepassing.

Artikel 3. Totstandkoming van de stallingsovereenkomst
De overeenkomst komt tot stand tussen de Bewaargever en Bewaarnemer, op het moment dat de Bewaargever zich schriftelijk of online akkoord verklaart met de aangeboden overeenkomst inclusief de daarop van toepassing zijnde algemene voorwaarden of wanneer het object in bewaring wordt gegeven. Bewaarnemer zal de tot stand gekomen overeenkomst door middel van een e-mail aan de Bewaargever bevestigen.

Artikel 4. Verplichtingen Bewaarnemer
1. De bewaarnemer neemt bij bewaring van het Object de zorg van een goed bewaarnemer in acht. Op de Bewaarnemer rust slechts een inspanningsverplichting en niet een resultaatverbintenis.
2. Het voorkomen van schade aan het Object door onder meer sneeuwval, hagel, storm, blikseminslag, overstromingen en andere hevige weersomstandigheden of daaruit voortvloeiende schades (zoals glasval), valt niet onder de zorgplicht van Bewaarnemer. De stalling wordt niet verwarmd of afgestookt om sneeuwophoping te voorkomen of tegen te gaan. Bewaarnemer aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat als gevolg van hevige weersomstandigheden.
3. De Bewaarnemer neemt het Object op de afgesproken datum en tijdstip in bewaring en stelt het Object op de afgesproken data en tijdstippen weer ter beschikking aan de Bewaargever. De Bewaargever kan aan de Bewaarnemer kenbaar maken wanneer hij het Object wenst te halen, brengen of bezoeken.
4. De Bewaarnemer gebruikt het Object niet en geeft het object niet bij derden in bewaring of in gebruik tenzij anders overeengekomen.

Artikel 5. Brengen, halen en bezoeken
1. De Bewaargever verschaft zichzelf nimmer toegang tot de stallingsruimte, tenzij met nadrukkelijke toestemming van Bewaarnemer
2. Het transport van het Object van buiten naar binnen de stallingsruimte en van binnen de stallingsruimte naar buiten, wordt door de Bewaarnemer verricht. Het is de Bewaargever niet toegestaan om het Object zelf uit de stallingsruimte te halen dan wel in de stallingsruimte te plaatsen, tenzij met toestemming van de Bewaarnemer.
3. Het halen, brengen en bezoeken van het Object dient door Bewaargever te worden aangekondigd, tenzij anders overeengekomen. Halen, brengen en bezoeken kan alleen binnen de daarvoor door Bewaarnemer aangegeven tijden en conform de in het afgenomen stallingspakket gestelde voorwaarden.
4. De Bewaargever is verplicht om vóór stalling gasflessen en/of andere gevaarlijke stoffen uit het Stallingsobject te verwijderen.
5. In geval van een gemotoriseerd Object dient Bewaargever een reservesleutel bij de Bewaarnemer achter te laten tenzij anders overeen gekomen.
6. Bewaargever is zelf verantwoordelijk voor de staat van de accu’s van het Object.
7. Bewaargever is het niet toegestaan om in de stallingsruimte of op de locatie van de Bewaarnemer onderhouds- of reparatiewerkzaamheden te (laten) verrichten tenzij anders overeengekomen

Artikel 6. Duur van de overeenkomst, opzegging en annulering
1. De stallingsovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van een jaar. Wilt u een aflopende overeenkomst niet verlengen? Opzegging dient per mail te gebeuren met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Na het succesvol opzeggen ontvangt de Bewaargever een bevestiging per mail. Bij het ontbreken van een opzegging wordt de overeenkomst verlengd met de eerder overeengekomen huurperiode van 1 jaar.
2. Bij een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst is de Bewaarnemer verplicht tot teruggave van het voertuig. Echter blijft de huurder de totaalprijs van de huurperiode opgenomen in de stallingsovereenkomst, aan de Bewaarnemer verschuldigd. Tenzij anders overeengekomen.
3. Indien het Object niet wordt opgehaald voor de einddatum van de huurperiode, dan gaat de huurder daarmee een nieuwe huurperiode aan.
4. Als na beëindiging van de overeenkomst, Bewaargever nalaat het Object te komen ophalen bij de Bewaarnemer, voor of uiterlijk op de einddatum, is de Bewaargever gerechtigd om de gebruikelijke stallingsprijs alsmede eventueel aanvullend gemaakte kosten aan de Bewaargever in rekening te brengen.
5. De Bewaarnemer behoudt zich het recht voor om gebruik te maken van zijn retentierecht, indien de Bewaargever de verschuldigde prijs niet of slechts gedeeltelijk heeft voldaan. Het Object kan alleen opgehaald worden, als alle stallingskosten zijn voldaan.

Artikel 7. Prijs en betalingen
1. De stallingsprijs dient door de Bewaargever jaarlijks voor een geheel jaar bij vooruitbetaling betaald te worden. De overeengekomen bedragen zijn opeisbaar na verloop van de op de factuur vermelde betalingstermijn en worden gefactureerd in de eerste week na de ingangsdatum van het stallingsjaar. Betaling kan via de meegezonden betaallink, tenzij anders overeengekomen.  Alle op de site genoemde prijzen zijn inclusief BTW (21%).
2. De factuur van de stallingsprijs alsmede de overeenkomst worden per mail verzonden aan Bewaargever, tenzij anders overeengekomen. Binnen 14 dagen na de datum op de factuur dient de verschuldigde stallingsprijs door de Bewaarnemer te zijn ontvangen. Bewaargever dient de stallingsprijs te voldoen ook al wordt van de stallingsruimte geen gebruik gemaakt.
3. Bewaargever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke worden gemaakt ter verkrijging van voldoening komen vanaf dat moment voor rekening van de Bewaargever. Bewaargever is dan een vergoeding verschuldigd van ten minste 5% van het openstaande bedrag, met een minimum van         €25,00. Indien de werkelijk gemaakte en nog te maken kosten boven dit bedrag komen, moeten deze eveneens door Bewaargever worden vergoed.
4. De Bewaarnemer behoudt zicht het recht om de stallingsprijs jaarlijks aan te passen. Indien de prijzen binnen 3 maanden na het sluiten van de stallingsovereenkomst worden verhoogd, heeft de Bewaargever het recht de overeenkomst met Bewaarnemer op te zeggen ten tijde van de datum waarop de voorgenomen verhoging in werking treedt.
5. Indien Bewaargever niet voldoet aan haar (betalings-)verplichtingen of wanneer Bewaargever na beëindiging van de stallingsovereenkomst het Object niet komt ophalen, heeft Bewaarnemer het recht het Object voor rekening en risico van Bewaargever buiten de stallingsruimte te plaatsen en eventuele daaraan verbonden kosten in rekening te brengen.
6. Pakketprijzen en voorwaarden zijn te vinden op de website van de Bewaarnemer.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
1. De Bewaargever dient schade aan een Object bij inname kenbaar te maken. Schades die bij inname reeds aanwezig waren, maar door de Bewaarnemer niet worden opgemerkt en ook niet door de Bewaargever worden gemeld kunnen niet op de Bewaarnemer worden verhaald.
2. Bewaarnemer is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan het Object voor zover Bewaargever kan aantonen dat de schade door Bewaarnemer is veroorzaakt en is beperkt tot transportschade, dus: De schade die aan het Object is ontstaan tijdens het verplaatsen van het Object door de Bewaarnemer. Overige schade, waarvan het aannemelijk is dat deze niet door het verplaatsen is veroorzaakt, kan niet op de Bewaarnemer worden verhaald.
3. Bewaargever is zelf verantwoordelijk voor het constateren en melden van schades bij het ophalen. Bij het ophalen van het Object dient Bewaargever eventuele schade, die is ontstaan tijdens de periode van bewaarneming, per direct aan de Bewaarnemer kenbaar te maken / te melden.
Indien Bewaargever nalaat om eventuele schade direct bij het afhalen van het Object en met het Object het terrein van de Bewaargever verlaat, vervalt uitdrukkelijk ieder recht op schadevergoeding jegens de Bewaargever.
4. Objecten die op verzoek van de Bewaargever buiten de stallingsruimte staan in verband met ophalen of brengen, staan daar voor eigen risico van de Bewaargever.
5. Bewaargever is zelf verantwoordelijk voor het verzekeren van het Object tegen verlies, diefstal en cascoschade (brand, overstromingen, storm etc.), alsmede tegen andere mogelijke schades, waaronder wettelijke aansprakelijkheid. Het Object wordt door de Bewaarnemer niet verzekerd tegen enige vorm van schade, diefstal of verlies.
6. Bewaarnemer is niet aansprakelijk voor schade waartegen de Bewaargever zich, voortvloeiend uit Artikel 8 lid 5, had kunnen en moeten verzekeren, waaronder in ieder geval:
a. brand, ontploffing, kortsluiting, zelfontbranding en blikseminslag;
b. diefstal, inbraak, verduistering of een poging tot verduistering en joyriding;
c. overstroming, vloedgolf, onderwaterzetting, hagel, aardverschuiving, vulkanische uitbarsting, lawines, vallend gesteente, instorting en aardbeving;
d. glasvalschade, bijvoorbeeld door sneeuwophoping of hagel;
e. storm (windkracht 7 of meer), alsmede schade door voorwerpen die tijdens of door de storm op het Stallingsobject vallen en schade door voorwerpen die rondvliegen tijdens de storm;
f. ruitbreuk of barsten in ramen.
7. Bewaarnemer is niet aansprakelijk voor schade aan het Object die voortvloeit uit normale slijtage, ouderdom of langzaam inwerkende invloeden van milieu of weer, zoals vocht en schimmel, roest en rotting.
8. De Bewaarnemer is niet aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade waaronder doch niet uitsluitend derving van vakantiegenot. De Bewaargever is volledig verantwoordelijk voor alle schade ten gevolge van niet of niet tijdige nakoming van de verplichtingen van Bewaargever voortvloeiend uit de overeenkomst en vrijwaart de Stallinghouder tegen schade en aansprakelijkheid jegens derden welke direct of indirect voortvloeit uit of verband houdend met de overeenkomst.
9. Tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van de Bewaarnemer is de aansprakelijkheid van de Bewaarnemer te allen tijde beperkt tot nakoming van haar verplichtingen uit de Stallingsovereenkomst en tot maximaal het bedrag dat Bewaargever uit hoofde van de Stallingsovereenkomst in een jaar verschuldigd is.

Artikel 9. Wijziging van de voorwaarden
Bewaarnemer behoudt zich het recht de Algemene Voorwaarden op ieder moment te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn 30 dagen na de kennisgeving van de wijziging aan de Bewaargever. Indien de Bewaargever door de wijziging in een nadeliger positie komt, heeft de Bewaargever het recht de overeenkomst met de Bewaarnemer op te zeggen tegen de datum waarop de gewijzigde voorwaarden in werking treden.

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen
1. Op deze overeenkomst en op alle eventueel daaruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen trachten geschillen voor zover mogelijk in goed overleg op te lossen. Geschillen welke niet in de minne kunnen worden geschikt, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zutphen.